Indonesia Website Awards

Tafsir Al-Amthal Karya Syeikh Nasir Makarim Al-Shirazi

Tafsir Al-Amthal Syeikh Nasir Makarim

Ulasan Mengenai Tafsir Al-Amthal Karya Syeikh Nasir Makarim Al-Shirazi – Halo Assalamu’alaikum sobat Shalaazz. Dunia tafsir dan segala cabang ilmu di dalamnya merupakan kekayaan khazanah keilmuan bagi para pengkaji Al-Qur’an. Terlebih lagi para mahasiswa yang mengambil jurusan tafsir pasti tidak akan asing dengan semua istilah yang berhubungan dengan Al-Qur’an.

Baca Juga: 4 Metode Tafsir Umum Mahasiswa Jurusan Tafsir Wajib Tahu

Begitu juga ketika berbicara kitab Tafsir al-Amthal pasti mereka mengetahui seluk beluknya karena tafsir tersebut merupakan tafsir yang berkembang pada zaman kontemporer yang saat ini sedang hangat diperbincangkan dan diteliti oleh para pengkaji Alquran. Namun jika sahabat shalaazz bukan mahasiswa jurusan tafsir tidak perlu khawatir. Karena kali ini mimin akan bahas tafsir tersebut secara singkat.

Sejarah Penulisan Tafsir Al-Amthal

Kitab Al-Amtha>l fi> Tafsi>r kita>b Allah Al-Munzal merupakan kitab tafsir hasil terjemahan bahasa Arab dan suntingan ulang dalam 20 jilid dari kitab tafsir berbahasa Persia yaitu “Tafsir-e Nemuneh”, yang disusun oleh Naṣir Makārim Al-Shira>zi bersama tim yang terdiri dari para ahli dan peneliti Al-Qur’an di antaranya sebagai berikut:[1]

 • Muhammad Ali Adzarashib
 • Al-Shaikh Muhammad Rida A>li Ṣa>diq
 • Al-Ustadz Khalid Taufiq Isa
 • Al-Sayyid Muhammad al-Hashemi
 • Al-Ustadz Qashy Hasyem Fa>khir
 • Al-Ustadz Asad Maulavy
 • Al-Shaikh Mahdi Al-Anshary
 • Al-Sayyid Ahmad Al-Qabaanji
 • Al-Shaikh Hasyem Al-Shalehi

Tafsir ini ditulis dalam kurun waktu selama 15 tahun yaitu dari tahun 1397-1410 H dengan menggunakan bahasa Persia yang terkumpul sebanyak 27 jilid dan bahasa Arab sebanyak 20 jilid. Disebutkan bahwa dalam proses penulisan tafsir ini, Naṣir Maka>rim Al-Shira>zi dibantu oleh beberapa ulama yang ahli dalam bidangnya di antaranya sebagai berikut:[2]

 • Pertama, Al-Shaikh Muhammad Rida Al-Ishtiya>niy
 • Kedua, Al-Shaikh Muhammad Ja’far Al-Ima>miy
 • Ketiga, Al-Shaikh Daud Al-Ilha>miy
 • Keempat, Al-Shaikh Asadullah Al-Ima>niy
 • Kelima, Al-Shaikh ‘Abdurrasul Al-Husniy
 • Keenam, Asl-Sayyid Hasan Al-Shuja>’iy
 • Ketujuh, Al-Sayyid Nurullah Al-Ṭabaṭaba’i
 • Kedelapan, Al-Shaikh Mahmud Al-‘Abdullahiy
 • Kesembilan, Al-Shaikh Muhsin Al-Qura>tiy
 • Kesepuluh, Al-Sayyid Muhammad Al-Muhriy.

Dalam tafsir ini, Naṣir Makarim Al-Shirazi menyajikan gaya baru dalam penulisan tafsirnya dan memuat data-data serta referensi-referensi yang mendukung corak penafsirannya. Tafsir ini mencakup seluruh isi 30 juz Al-Qur’an. Karakteristik penafsirannya sesuai dengan tantangan masyarakat modern dan menjawab isu-isu serta kebutuhan-kebutuhan kontemporer.

Baca Juga : Mengenal Sosok Nasir Makarim Al-Shirazi, Penulis Kitab Tafsir Al-Amthal

Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Amthal

Latar belakang penulisan tafsir dimuat pada mukadimah tafsir yang secara ringkas disimpulkan yaitu mereka yang mampu menjalaninya adalah orang-orang yang memahami kebutuhan dan kepentingan serta dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan baru yang mereka hadapi, sehingga kemudian berkesimpulan untuk mensikapi dengan menjawab berdasarkan prinsip-prinsip Islam universal. Oleh karena itu, tafsir al-Amtha>l ditulis dengan menggunakan metode yang terinspirasi dari tafsir-tafsir sebelumnya yang menitikberatkan pada aspek sosial masyarakat.

Tafsir al-Amtha>l mempunyai sumber rujukan dalam penulisan tafsrinya, di antaranya sebagai berikut:[3]

 • Majma’ al-Baya>n oleh al-Shaikh at-Ṭabrasi
 • Anwar al-Tanzil oleh al-Qad{i al-Baidhaiy
 • Ad-Durr al-Manthur oleh Jalal al-Din al-Suyuti
 • Al-Burḥa>n oleh al-Muhadith al-Bahra>niy
 • Al-Miza>n oleh Allamah at-Ṭabaṭabai’
 • Al-Manar oleh al-Shaikh Muhammad ‘Abduh
 • Fi> Zhilal al-Qur’an oleh al-Ustadz Sayyid Quthb
 • Al-Maraghi oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi
 • Mafa>tih al-Ghaib oleh Fakhru ad-Din ar-Razi
 • Ruh al-Jinan oleh Abi al-Futuh ar-Razi
 • Asbab an-Nuzul oleh al-Wahidi
 • Tafsir al-Qurṭubi oleh Muhmmad bin Ahmad al-Anshari al-Qurṭuby
 • Ruh al-Ma’a>niy oleh Allamah Ṣihab ad-Din al-Alusi
 • Nur al-Thaqalayn oleh ‘Abd Ali bin Jam’at al-Hauziy
 • Al-Ṣafiy oleh Mulla Muhsin al-Faid al-Kashani
 • Al-Ṭibya>n oleh al-Shaikh al-Ṭusi

Demikian pemaparan singkat tentang tafsir al-Amthal karya Syeikh Nasir Makarim al-Shirazi. Semoga para sahabat shalaazz yang belum mengetahui tentang seluk beluk tafsir tersebut dapat membaca kembali kelengkapan seluk beluknya di referensi lainnya yang lebih releven.

Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam Shalaazz!

[1]Naṣir Maka>rim al-Shira>zi, Al-Amtha>l fi> Tafsi>r Kitab Allah al-Munzal, Jilid 1, (Qum: Madrasah al-Imam ‘Ali bin Abi Talib, 1379), hal 14. 

[2]Naṣir Maka>rim al-Shira>zi, Al-Amtha>l fi> Tafsi>r Kitab Allah al-Munzal, Jilid 1, hal 13-14. Lihat juga Al-Sayyid Muhammad ‘Ali Iya>zy, Al Mufassirun Haya>tuhum wa Minhajuhum, Jilid 1, hal 219.

[3]Naṣir Maka>rim al-Shira>zi, Al-Amtha>l fi> Tafsi>r Kitab Allah al-Munzal, Jilid 1, hal 11.