Indonesia Website Awards

Nasir Makarim Al-Shirazi Penulis Kitab Tafsir Al-Amthal

Mengenal Sosok Nasir Makarim Al-Shirazi, Penulis Kitab Tafsir Al-Amthal


Nasir Makarim Al-Shirazi Penulis Kitab Tafsir Al-Amthal – Halo sobat Shalaaz. Kamu pasti tahu sosok mufasir kontemporer yang kitabnya banyak dijadikan rujukan baik oleh mahasiswa maupun dosen yang sedang melakukan penelitian yang berhubungan dengan dunia Tafsir. Bagi sahabat yang belum mengetahui sosok mufasir tersebut, yuk baca uraian di bawah ini.

Biografi Nasir Makarim Al-Shirazi

Nasir Makarim Al-Shirazi bernama lengkap Ayatullah Shaikh Nasir Makarim Al-Shirazi. Lahir pada tanggal 25 Februari 1924/1927 atau 22 Sya’ban 1345/1347 H di kota Shirazi, Iran.[1] Ia terlahir dari keluarga yang terkenal akan tingginya derajat spritual dan leluhur yang terkemuka akan budi pekerti yang luhur. Menurut situs webnya, ayahnya adalah Ali Mohammad, kakeknya adalah Mohammad Karim, nenek moyangnya adalah Mohammad Baqer dan leluhurnya adalah Mohammad Sadeq.
Sejak kecil, ia telah menunjukkan tanda-tanda bakat yang luar biasa. Ia mendaftar di Madrasah Salam Ad-Dira>sah Al Akademiah, karena kepandaian dan kecerdasannya, pada umur lima tahun ia sudah masuk sekolah dasar dan beberapa tingkat kelas dilompatinya.[3] Pada usia 14 tahun, ia memulai studi Islam formal di Seminari Agha Babaghan Shirazi. Setelah menyelesaikan studi pendahuluan seperti s{arf, nahwu, Mantiq, Ilmu Bayan, Ilmu Badi.
Ia mulai belajar fikih dan uṣul fiqh. Ia mengalami kemajuan pesat dan menyelesaikan tingkat pengantar lengkap dan kedua tingkat studi Islam menengah dalam kurun waktu sekitar empat tahun.[4] Pada usia 18 tahun ia melanjutkan perjalanan ke kota Qum, di sana ia  masuk Seminari Teologi Qum dan belajar kepada ulama-ulama besar seperti Ayatullah al-Barwajardi, Ayatullah Seyyed Kazem Shariatmadari, ‘Allamah Ṭabaṭabai, dan ulama lainnya.
Pada tahun 1950, ia pergi ke Najaf Ashraf, Irak untuk menuntut ilmu dari ulama-ulama terkemuka lainnya seperti Ayatullah Muhsin al-Hakim, Ayatullah Abul Qassim Khoei dan Ayatullah Abdul Hadi ash-Shirazi.
Hingga pada usia 24 tahun, ia berhasil mendapat gelar ijtihad lengkap oleh dua ulama senior dari Najaf al-Ashraf. Pada tahun 1951, ia kembali ke Qum, Iran. Mulai mengajar studi tingkat menengah dan lebih tinggi di uṣul al-fiqh dan fikih. Ia juga menjadi salah satu anggota dewan editorial majalah Islam pertama yang diterbitkan Iran yang bernama “Maktab’e Eslam”. Ia juga memenangkan penghargaan Akademi Filsuf Kerajaan Iran untuk esainya “Filsuf Namaha.”
Pasca kemenangan revolusi Islam Iran tahun 1979, Maka>rim Al-Shira>zi terpilih menjadi anggota dewan ahli penyusun Konstitusi Republik Islam Iran dan berperan besar dalam menyusun konstitusi negara Islam Iran. Kepiawaian dan keluasaan pengetahuan yang dimiliki oleh Naṣir Maka>rim Al-Shira>zi tentang masalah-masalah kekinian dan fatwa-fatwa konstrukstifnya sangat membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi saat ini.
Selain itu, ia juga dikenal sebagai tokoh yang menguatkan persatuan umat Islam antara Syiah dan Sunni. Kini, ia telah mendirikan berbagai pusat pendidikan, sekolah, mesjid dan kantor yang hanya terdapat di kota Iran melainkan di kota lainnya di luar negeri seperti kota Madinah, Najaf dan London. Ia pun meluncurkan televisi satelit “velayat” untuk menyampaikan ajaran Islam dan Ahlulbait Nabi Muhammad Saw.

Karya-Karya Nasir Makarim Al-Shirazi

Karya-karya Nasir Makarim Al-Shirazi tidak terbatas pada bidang tertentu. Ia menulis berbagai buku keislaman, kurang lebih ada 200 buku dengan berbagai tema telah dicetak. Sebagian buku dicetak ulang lebih dari 30 kali dan beberapa buku lainnya diterjemahkan ke dalam 10 bahasa dunia yang tersebar di berbagai negara. Sejumah bukunya merupakan jawaban atas masalah-masalah kekinian sehingga bisa dikatakan bahwa mayoritas buku-buku karyanya ditulis sesuai dengan kebutuhan zaman.[8] Sebagian besar karya Makārim Al-Shira>zi berbahasa Persia, namun ada beberapa karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab.

Berikut merupakan karya-karyanya menurut Husein az-Z{ahaby dalam kitabnya al-mufassirun sebagai berikut:

 1. Al-Qawa>id al-Fiqhiyah (2 Jilid)
 2. Anwar al-Fiqhiyah, buku tentang jual-beli
 3. Ta’liqa>t al-‘Urwah (2 Jilid)
 4. Faya>m Quro>n. Tafsir maudhu’i (10 Jilid)
 5. Failusuf Nama>ha>
 6. Khaliq al-‘a>lam
 7. Ad-darwiniyah
 8. Anwar al-Ushul
 9. Tafsir-e Nemuneh (28 Jilid)
 10. Risalah Taudhih al-Masa’il
 11. Manasik Haji
 12. Manasik-e Umreh-e Mufrodeh
 13. Mauduriyat wa Farmadehi dar Islam
 14. Zubdat al-Ahkam
 15. Najmu-ehe-e Estefta ‘at-e-Jadid
 16. Ahkam-e Noujawan
 17. Islam wa Azadi-e Bardeqan
 18. Ma’ad wa Jahan-e Pas az Marg
 19. Ushul-e Aqa’id
 20. I’tiqad-Jahan-e
 21. Zendegi dar Partu-e Akhlaq
 22. Hukumat-e Jahani
 23. Musykelat-e Jinsi-e Jawanan
 24. Mu’ammay-e Hasti
 25. Dar Justeju-e Khoda
 26. ‘Aqideh-e Yek Musalman
 27. Jelweh-e Haqq
 28. Yek Sad wa Panjah Dars-e Zendeqi
 29. Taqiyeh
 30. Tarh-e Hukumat-e Eslami
 31. Anwar-e Hidayat
Semoga Bermanfaat!